Lacid lhid" cab' jhau" solhoo: cam

He: solhoo: cam' gi lacid lhid" cab' jhau" da: solhoo: cam' nghoid. He: khyo" Lacid byumyu" dangain" bang: dakhyoo" ti" jhau" yhe: boem shang'. Jhau" khyo" aja: ja: khyo" jhau" to" da: solhoo: cam' nghoid.