Lacid Jhoem: Mougsoug"

Verse of the day

Yehowa gaw zingri zingrat hkrum ai ni a langchyi, ru tsang hkrum ai aten e, tsaw ai langchyi, rai na ra ai.

Coung" Nghei 9:9

He: solhoo: gi Yesu solhoo: cam' nghoid.