Salhoo: pug

sam" void makhoin" go" - baid - khoin" shago" pui" (2024)
sam" void makhoin" go" - baid - khoin" shago" pui" (2024)
Xangshi" Asuya jung moo lacid mougsoug"  jhau" sarama yi
Xangshi" Asuya jung moo lacid mougsoug" jhau" sarama yi
xi: zhang: oung: jung: nu" yiri ngi: shab (2023)
xi: zhang: oung: jung: nu" yiri ngi: shab (2023)
Lacid mougsoug" jhau" (2023)
Lacid mougsoug" jhau" (2023)
lacid lhid" cab jhau" (2023) myidkyina jhung: shoem:
lacid lhid" cab jhau" (2023) myidkyina jhung: shoem:
Lacid myeing" khyo" eccd jung moo jhau" nyid uri
Lacid myeing" khyo" eccd jung moo jhau" nyid uri
Lacid myeing" khyo" eccd jung moo jhau" nyid uri
Lacid myeing" khyo" eccd jung moo jhau" nyid uri
2023 - zoem: pui: koid nyid uri
2023 - zoem: pui: koid nyid uri
void yam" jhung" mho' yu (2023)
void yam" jhung" mho' yu (2023)
zoem go" uri (2023)
zoem go" uri (2023)
zoem go" uri (2023)
zoem go" uri (2023)
zoem go" uri (2023)
zoem go" uri (2023)
lacid soug" pug soolhoo:
lacid soug" pug soolhoo:
lacid soug" pug soolhoo:
lacid soug" pug soolhoo:
lacid mougsoug" jhau" nyid uri ( 2023)
lacid mougsoug" jhau" nyid uri ( 2023)
lacid mougsoug" jhau" nyid uri ( 2023)
lacid mougsoug" jhau" nyid uri ( 2023)
eccd mougsoug" cang gam uri
eccd mougsoug" cang gam uri
Eccd jung cang koem" uri (2024)
Eccd jung cang koem" uri (2024)
mougsoug" gam (eccd)
mougsoug" gam (eccd)
Year planning for literacy (2024)
Year planning for literacy (2024)
Jhung" Yhoem:
Jhung" Yhoem:
Lacid Jhoem: mougsoug" ci: yhung: khyoo: jhau" yu uri
Lacid Jhoem: mougsoug" ci: yhung: khyoo: jhau" yu uri
Lacid jhoem: mougsoug" ci: yhung: khyoo: jhau" uri
Lacid jhoem: mougsoug" ci: yhung: khyoo: jhau" uri
Lacid changmoo Khung"
Lacid changmoo Khung"
Cangmoo" khung"
Cangmoo" khung"
Cangmoo" khung" lhid" cab' jhau" uri
Cangmoo" khung" lhid" cab' jhau" uri
Cangmoo" khung" lhid" cab' jhau" uri
Cangmoo" khung" lhid" cab' jhau" uri
khyam:
khyam:
Cangmoo" khung" lhid" cab' jhau" uri
Cangmoo" khung" lhid" cab' jhau" uri
sadung nolang voogung lhid" cab' jhau" uri
sadung nolang voogung lhid" cab' jhau" uri
Lacid Dakasu Jungnu" welcome
Lacid Dakasu Jungnu" welcome
Lacid Dakasu Jungnu"
Lacid Dakasu Jungnu"
Lacid Dakasu Jungnu"
Lacid Dakasu Jungnu"
Lacid dakasu jungnu" yi
Lacid dakasu jungnu" yi
Lacid dakasu jungnu" yi
Lacid dakasu jungnu" yi
Lacid dakasu nu" yi
Lacid dakasu nu" yi
Balung" shigo" uri
Balung" shigo" uri
2017-Thui: joeb shigo" uri
2017-Thui: joeb shigo" uri
Lacid Sara ma yi yo' Lacid mougsoug" shu" koid sara moo" yi
Lacid Sara ma yi yo' Lacid mougsoug" shu" koid sara moo" yi
Myen mung" tungzoo: yi yo' Mougsoug" shu" koid uri  Yanggon 8-15.12.2018
Myen mung" tungzoo: yi yo' Mougsoug" shu" koid uri Yanggon 8-15.12.2018
Lacid sara ma yi Thai khyoo: lacid mougsoug" koid yhe: uri lidsang phoo'  nam moo
Lacid sara ma yi Thai khyoo: lacid mougsoug" koid yhe: uri lidsang phoo' nam moo
Nov 2018 Lacid jhoem: mougsoug" jhau" uri
Nov 2018 Lacid jhoem: mougsoug" jhau" uri
Lacid Mougsoug" pug lhid" thu sara/ma yi
Lacid Mougsoug" pug lhid" thu sara/ma yi
NTC Maisai Mougsoug" Jhau" uri
NTC Maisai Mougsoug" Jhau" uri
Myidkyina Phajhi" rung"
Myidkyina Phajhi" rung"
Jhoug" mhyi' yo' lacid sara yi
Jhoug" mhyi' yo' lacid sara yi
nov.2018 Nongkhyi moo lacid jhoem" mougsoug" jhau" uri
nov.2018 Nongkhyi moo lacid jhoem" mougsoug" jhau" uri
Sara Moo" Lagyoem" Khoo" lhug Nongkhyi moo Lacid jhoem: mougsoug" jhau" uri nov.2018
Sara Moo" Lagyoem" Khoo" lhug Nongkhyi moo Lacid jhoem: mougsoug" jhau" uri nov.2018
lacid mougsoug" lhid" sara ma yi 17-29.3.2019 maisai moo
lacid mougsoug" lhid" sara ma yi 17-29.3.2019 maisai moo