လာချိဒ်သင်ခန်းစာဖတ်စာအုပ်

Lacid Lhid" Cab Jhoug" Pug G1

Lacid Lhid" Cab Jhoug" Pug G2

Lacid Lhid" Cab Jhoug" Pug G3

                        Lacid Lhid" Cab Jhoug" Pug G1

He: mougsoug" Pug gi Asuya jung moo Lacid lhid" cab ri jhau" jang" moo ci: da: mougsoug" nghoid. Mougsoug" jhau" shid" phung: bang: ci: wa da" mougsoug" pug nghoid.

                   

               Lacid Lhid" Cab Jhoug" Pug G2

He: mougsoug" Pug gi Asuya jung moo Lacid lhid" cab ri jhau" jang" moo ci: da: mougsoug" pug azhang eig nghoid.

Dazain goin" jhoug" wa da" mougsoug" pug nghoid.

 

          Lacid Lhid" Cab Jhoug" Pug  (G3)

He: mougsoug" Pug gi Asuya jung moo Lacid lhid" cab ri jhau" jang" moo ci: da: mougsoug" pug azhang soem" nghoid.

Dazain goin" jhoug" wa da" mougsoug" pug nghoid.

He: zigi post primer mougsoug" pug nghoid. Lacid mougsoug" dajhi' se' nghab  bye: bang: shidre" nghab zhang: wa shidmo yo' jhau" yu wa shidmo mougsoug" pug nghoid.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.