ပင်မစာမျက်နှာ

  

            လာချိဒ်၀က်ဆိုဒ်

လာချိဒ်လူမျိုးဝက်ဆိုဒ်မှလိုက်လဲ

စွာကြိုဆိုပါသည်။ဤ၀က်ဆိုဒ်တွင်လာချိဒ်လူ

မျိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှု၊စာပေအကြောင်းနှင်

အခြားအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလေ့

နိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့်ဤဝက်ဆိုဒ်အားလာရောက်ကြည့်ရှု

ဖတ်ကြားပေးရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

                          လာချိဒ်၀က်ဆိုဒ်အဖွဲ့