ပင်မစာမျက်နှာ

  

            လာချိဒ်၀က်ဆိုဒ်

လာချိဒ်လူမျိုးဝက်ဆိုဒ်မှလိုက်လဲ

စွာကြိုဆိုပါသည်။ဤ၀က်ဆိုဒ်တွင်လာချိဒ်လူ

မျိုးများ၏ယဉ်ကျေးမှု၊စာပေအကြောင်းနှင်

အခြားအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးကိုလေ့

နိုင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့်ဤဝက်ဆိုဒ်အားလာရောက်ကြည့်ရှု

ဖတ်ကြားပေးရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပါသည်။

                          လာချိဒ်၀က်ဆိုဒ်အဖွဲ့

 

 

Lacid Zoem Jang: Vain" Mo: - re" loo ge' lhe" lacid nu" yi we".

လာချိဒ်ယဉ်ကျေးမှုရုံး

         He: zigi Lacid lhid" cab' yo' Sam" Void Jhung: Shoem: 

yung" nghoid. Re" ge' win: dangain" bang: ri khe: kaid o". 

             He: mougsoug" pug gi Lacid mougsoug" Azhang (1) mougsoug" pug nghoid. Asuya jung moo jhau" da" mougsoug" pug nghoid. Zooshang: yi shidmo nyang: nya: lhid" cab ri jhau" yu boem shang'.

 

 

 

   

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.