လာချိဒ်ကေဘီစီကျမ်းစာဘာသာပြန်သတင်းများ

                          Lacid Lhid" cab' jhau" ludang:

2018 Lhid" cab jhau" ludang:

12-22.2.2018 ri Myidkyina Voomoo" mo shu" vhu" wigi Pamati" buga" moo Lacid lhid" cab' ri jhau" yu boem bye:.

-Jhoem: phug lhid" cab' komiti: mo shu" vhu" wigi Cangmoo" Khung" Goyhoem: voogung moo jhau" myhi' Pado Khoo" Myoo: ri 24.2.2018 ri nhang: byid: lho: Lacid lhid" cab' ri jhau" nhang: kaid bye:.

 

-27.2.2018 ri Phakain Voomoo" khyoo: jhau" myhi' Soem" yug - Thoemsheing: Zung" Thui" - Lanham: Teing Nham: yo' Mouggyoug: Kyang" Suang ri nhang: kaid lho: Lacid lhid" cab ri jhau" nhang: kaid bye: